User Tools

Site Tools


16134-sooretama-la-gi

Sooretama là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 593,366 km², dân số năm 2007 là 21826 người, mật độ 36,78 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
16134-sooretama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)