User Tools

Site Tools


16140-sorriso-la-gi

Sorriso là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 9345,755 km², dân số năm 2007 là 55121 người, mật độ 5,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16140-sorriso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)