User Tools

Site Tools


16163-souto-soares-la-gi

Souto Soares là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1095,85 km², dân số năm 2007 là 12198 người, mật độ 11,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
16163-souto-soares-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)