User Tools

Site Tools


16341-stereocyclops-histrio-la-gi

Stereocyclops histrio là một loài ếch trong họ Nhái bầu. Loài này cũng là đại diện duy nhất của chi Hyophryne.[2] Chúng là loài đặc hữu của Brasil. Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và đầm nước ngọt có nước theo mùa. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

16341-stereocyclops-histrio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)