User Tools

Site Tools


16453-su-i-n-c-n-ng-la-gi

Suối nước nóng thực chất là mạch nước ngầm được đun nóng bởi địa nhiệt của lớp vỏ Trái Đất. Có rất nhiều mạch nước nóng ở nhiều nơi trên lớp vỏ Trái Đất.

Vẫn chưa có một định nghĩa được chấp nhận rộng rãi cho khái niệm suối nước nóng. Ví dụ, người ta có thể định nghĩa suối nước nóng là:

16453-su-i-n-c-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)