User Tools

Site Tools


16484-sul-brasil-la-gi

Sul Brasil là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 114,9 km², dân số năm 2007 là 3061 người, mật độ 26,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16484-sul-brasil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)