User Tools

Site Tools


16546-surubim-la-gi

Surubim là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 254,94 km², dân số năm 2007 là 53888 người, mật độ 211,38 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16546-surubim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)