User Tools

Site Tools


16553-sussuapara-la-gi

Sussuapara là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 220,074 km², dân số năm 2007 là 5470 người, mật độ 24,86 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16553-sussuapara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)