User Tools

Site Tools


16576-sveti-jurij-v-slovenskih-goricah-la-gi

Sveti Jurij v Slovenskih goricah là một đô thị ở đông bắc Slovenia. Nó được lập vào năm 2006 khi nó tách ra khỏi đô thị Lenart. Nó nằm ở cuối phía tây của đồi Gorice Slovenske. Trung tâm hành chính của nó là ở Jurovski Dol. Khu vực này là một phần của khu vực truyền thống của Hạ Styria. Nó bây giờ là bao gồm trong khu vực thống kê Drava[2].

Đô thị này được tên của nó từ các nhà thờ giáo xứ địa phương trong Jurovski Dol, dành riêng cho Saint George (tiếng Slovenia: Sveti Jurij).[3]

16576-sveti-jurij-v-slovenskih-goricah-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)