User Tools

Site Tools


16629-t-i-n-ti-ng-anh-oxford-la-gi

Ngày xuất bản
1888 A A New ED Vol. 1
1893 C NED Vol. 2
1897 D NED Vol. 3
1900 F NED Vol. 4
1901 H NED Vol. 5
1908 L NED Vol. 6
1909 O NED Vol. 7
1914 Q NED Vol. 8
1919 Si NED Vol. 9/1
1919 Su NED Vol. 9/2
1926 Ti NED Vol. 10/1
1928 V NED Vol. 10/2
1928 all NED 12 vols.
1933 & sup. Oxford ED 13 vols.
1972 A OED Sup. Vol. 1
1976 H OED Sup. Vol. 2
1982 O OED Sup. Vol. 3
1986 Sea OED Sup. Vol. 4
1989 all OED 2nd Ed. 20 vols.
1993 all OED Add. Ser. Vols. 1–2
1997 all OED Add. Ser. Vol. 3

Từ điển tiếng Anh Oxford (tiếng Anh: Oxford English Dictionary, viết tắt: OED) được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Oxford là một ấn phẩm được coi là từ điển tiếng Anh đầu tiên.[2] Từ điển này bắt đầu được xây dựng vào năm 1857[3]:103–4,112 nhưng phải đến năm 1884 nó mới được xuất bản lần đầu trong sê ri A New English Dictionary on Historical Principles; Founded Mainly on the Materials Collected by The Philological Society, khi công việc biên soạn vẫn đang tiếp diễn.[4]:169 Vào năm 1895, tựa đề The Oxford English Dictionary (OED) lần đầu tiên được sử dụng[5] một cách không chính thức trên bìa của bộ sách và đến năm 1928 một công trình từ điển đầy đủ đã được tái bản trong mười cuốn sách.

16629-t-i-n-ti-ng-anh-oxford-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)