User Tools

Site Tools


16631-t-m-h-th-nh-la-gi

Tứ mỹ Hà Thành là tên gọi chung cho 4 người đẹp nổi tiếng của Hà Nội thế kỉ XX. Đó là bốn người phụ nữ có sắc đẹp, nổi tiếng, đã làm say đắm nhiều nhà báo, ký giả, văn nhân, những công tử hào hoa ở chốn Hà Thành xưa.

Bốn người đó gồm:

16631-t-m-h-th-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)