User Tools

Site Tools


16645-t-n-s-k-la-gi

Máy này vừa là vôn kế vừa là tân số kế

Tần số kế là một thiết bị điện tử dùng để đo tần số của một tín hiệu điện. Loại máy này tích lủy số lần xảy ra của một dử kiện trong một thời gian xác định thường thường là 1 giây. Sau thời gian xác định này, số lần đếm được được biểu thị trên màn ảnh LED hay LCD.

16645-t-n-s-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)