User Tools

Site Tools


16697-tabapor-la-gi

Tabaporã là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 8225,389 km², dân số năm 2007 là 10471 người, mật độ 1,27 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
16697-tabapor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)