User Tools

Site Tools


16701-tabocas-do-brejo-velho-la-gi

Tabocas do Brejo Velho là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1550,518 km², dân số năm 2007 là 13595 người, mật độ 8,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
16701-tabocas-do-brejo-velho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)