User Tools

Site Tools


16704-taborinsky-huy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

16704-taborinsky-huy-n-la-gi [2018/11/07 17:13]
127.0.0.1 external edit
16704-taborinsky-huy-n-la-gi [2019/01/21 04:03] (current)
thaoit
Line 52: Line 52:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<​h1>​Microsoft tập trung v&​agrave;​o điện to&​aacute;​n đ&​aacute;​m m&​acirc;​y v&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ AI</​h1>​ 
 +<​p>​Microsoft tin rằng Azure l&​agrave;​ nền tảng gi&​uacute;​p c&​aacute;​c doanh nghiệp chuyển m&​igrave;​nh nhanh ch&​oacute;​ng trong qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh chuyển đổi số.</​p>​ 
 +<​p>​Theo một nghi&​ecirc;​n cứu mới nhất của Gartner c&​ocirc;​ng bố hồi th&​aacute;​ng 3/2018, tại khu vực ch&​acirc;​u &​Aacute;​ &ndash; Th&​aacute;​i B&​igrave;​nh Dương c&​oacute;​ 3 nội dung m&​agrave;​ c&​aacute;​c CIO quan t&​acirc;​m l&​agrave;:​ Hiệu quả hoạt động - Tăng trưởng v&​agrave;​ thị phần - Chuyển đổi số.</​p>​ 
 +<​p>​Cạnh tranh to&​agrave;​n cầu ng&​agrave;​y c&​agrave;​ng khốc liệt th&​uacute;​c đẩy c&​aacute;​c doanh nghiệp&​nbsp;​đổi mới, cải tiến quy tr&​igrave;​nh v&​agrave;​ phương thức hoạt động&​nbsp;​để&​nbsp;​giảm thiểu chi ph&​iacute;,&​nbsp;​tăng doanh thu&​nbsp;​đem lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.&​nbsp;​Trong bối cảnh đ&​oacute;,​ chuyển đổi số (<​strong>​Digital Transformation</​strong>​) đ&​atilde;​ thực sự trở n&​ecirc;​n cấp thiết hơn bao giờ hết đối với c&​aacute;​c doanh nghiệp trong kỷ nguy&​ecirc;​n số c&​ugrave;​ng với cuộc <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​c&​aacute;​ch mạng c&​ocirc;​ng nghiệp 4.0</​a>​ đang b&​ugrave;​ng nổ. Vậy, c&​aacute;​c CIO quan t&​acirc;​m những g&​igrave;​ trong chuyển đổi số?</​p>​ 
 +<p style="​font-weight:​ 400;">​Chia sẻ tại sự kiện&​nbsp;​Azure Summit 2018&​nbsp;​diễn ra h&​ocirc;​m 24/5/2018 tại TP.HCM, &​ocirc;​ng Phạm Thế Trường &ndash; Tổng gi&​aacute;​m đốc Microsoft Việt Nam &ndash; cho biết, c&​aacute;​c CIO ng&​agrave;​y nay kh&​ocirc;​ng chỉ lo về hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp m&​agrave;​ họ c&​ograve;​n phải quan t&​acirc;​m tới kiến tr&​uacute;​c điện to&​aacute;​n đ&​aacute;​m m&​acirc;​y (Cloud Architecture).</​p>​ 
 +<​p>​Cũng theo &​ocirc;​ng Trường cho biết, nếu như 5 năm trước c&​aacute;​c doanh nghiệp Việt Nam thường băn khoăn với c&​acirc;​u hỏi &​ldquo;​l&​agrave;​m sao để bảo vệ dữ liệu tr&​ecirc;​n m&​acirc;​y?&​rdquo;,​ th&​igrave;​ đến b&​acirc;​y giờ c&​aacute;​c doanh nghiệp đ&​atilde;​ thấy r&​otilde;​ c&​acirc;​u trả lời: &​ldquo;​để dữ liệu tr&​ecirc;​n m&​acirc;​y an to&​agrave;​n hơn tự giữ rất nhiều&​rdquo;​.</​p>​ 
 +<​p><​strong>​Đ&​aacute;​m m&​acirc;​y kh&​ocirc;​ng chỉ để lưu trữ dữ liệu</​strong></​p>​ 
 +<​p>​Sự kiện&​nbsp;​Azure Summit 2018&​nbsp;​l&​agrave;​ dịp để Microsoft khẳng định c&​ocirc;​ng ty đang&​nbsp;​đẩy mạnh đầu tư v&​agrave;​o điện to&​aacute;​n đ&​aacute;​m m&​acirc;​y v&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ AI&​nbsp;​nhằm gi&​uacute;​p c&​aacute;​c doanh nghiệp chuyển m&​igrave;​nh nhanh ch&​oacute;​ng trong qu&​aacute;​ tr&​igrave;​nh chuyển đổi số. B&​aacute;​o c&​aacute;​o của c&​aacute;​c diễn giả tại sự kiện cho thấy giải ph&​aacute;​p&​nbsp;​điện to&​aacute;​n&​nbsp;<​a href="​https://​poinkns.blogspot.com"><​strong>​đ&​aacute;​m</​strong><​strong>&​nbsp;​m&​acirc;​y</​strong></​a>&​nbsp;​MicrosoftAzure&​nbsp;​kh&​ocirc;​ng chỉ l&​agrave;​ để lưu trữ dữ liệu.</​p>​ 
 +<​p>​Chẳng hạn, một trong những ứng dụng của Azure đ&​atilde;​ được Microsoft &​ldquo;​đời sống h&​oacute;​a&​rdquo;​ như sau: một kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng&​nbsp;​khi vừa&​nbsp;​bước&​nbsp;​ch&​acirc;​n&​nbsp;​v&​agrave;​o một cửa h&​agrave;​ng thời trang y&​ecirc;​u th&​iacute;​ch,&​nbsp;​ph&​iacute;​a&​nbsp;​b&​aacute;​n h&​agrave;​ng c&​oacute;​ thể biết&​nbsp;​ngay&​nbsp;​m&​oacute;​n&​nbsp;​h&​agrave;​ng n&​agrave;​o&​nbsp;​ph&​ugrave;​ hợp v&​agrave;​ chuẩn bị sẵn mẫu&​nbsp;​quần &​aacute;​o trong ph&​ograve;​ng thay đồ&​nbsp;​m&​agrave;​ chắc chắn rằng kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng sẽ rất th&​iacute;​ch.&​nbsp;​Theo&​nbsp;​Microsoft,​ c&​acirc;​u chuyện n&​agrave;​y sẽ kh&​ocirc;​ng qu&​aacute;​ xa vời nếu như cửa h&​agrave;​ng thời trang sử dụng nền tảng c&​ocirc;​ng nghệ điện to&​aacute;​n đ&​aacute;​m m&​acirc;​y Microsoft Azure.</​p>​ 
 +<​p>​Tetra Pak, c&​ocirc;​ng ty xử l&​yacute;​ v&​agrave;​ đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i thực phẩm c&​oacute;​ mặt tr&​ecirc;​n hơn 175 quốc gia đ&​atilde;​ sử dụng Microsoft Azure để ti&​ecirc;​n đo&​aacute;​n trước &​ldquo;​sức khỏe&​rdquo;​ của thiết bị, để từ đ&​oacute;​ c&​oacute;​ kế hoạch sản xuất hợp l&​yacute;​. Bằng c&​aacute;​ch kết nối d&​acirc;​y chuyền đ&​oacute;​ng g&​oacute;​i với Microsoft Azure, Tetra Pak thu thập dữ liệu hoạt động của thiết bị, từ đ&​oacute;​ tiến h&​agrave;​nh ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch v&​agrave;​ dự b&​aacute;​o thời điểm n&​agrave;​o thiết bị đ&​oacute;​ cần được bảo h&​agrave;​nh. Nếu kỹ sư của Tetra Pak hoặc của nh&​agrave;​ cung cấp thiết bị kh&​ocirc;​ng thể ở cận kề những thiết bị cần được kiểm tra hay l&​agrave;​ sửa chữa, th&​igrave;​ với c&​ocirc;​ng cụ Microsoft HoloLens, c&​aacute;​c kỹ sư đ&​oacute;​ c&​oacute;​ thể sửa chữa từ xa.</​p>​ 
 +<​p>​Microsoft&​nbsp;​cho hay,&​nbsp;​Azure&​nbsp;​kh&​ocirc;​ng chỉ l&​agrave;​ c&​ocirc;​ng cụ lưu trữ dữ liệu m&​agrave;​ c&​ograve;​n&​nbsp;​sở hữu hơn 100 dịch vụ gi&​uacute;​p doanh nghiệp n&​acirc;​ng cao năng suất, cải thiện doanh thu v&​agrave;​ tiết kiệm chi ph&​iacute;​. Theo thống k&​ecirc;,​ 90% c&​aacute;​c doanh nghiệp trong top Fortune 500 đ&​atilde;​ lựa chọn Microsoft Azure cho tiến tr&​igrave;​nh chuyển đổi số của doanh nghiệp.</​p>​ 
 +<​p>​Kết quả n&​agrave;​y c&​oacute;​ được, theo Microsoft, l&​agrave;​ nhờ&​nbsp;​Azure đ&​atilde;​ được x&​acirc;​y dựng v&​agrave;​ ph&​aacute;​t triển theo c&​aacute;​c ti&​ecirc;​u chuẩn khắt khe về an to&​agrave;​n dữ liệu v&​agrave;​ bảo mật th&​ocirc;​ng tin.&​nbsp;​Đ&​acirc;​y&​nbsp;​l&​agrave;​ dịch vụ điện to&​aacute;​n đ&​aacute;​m m&​acirc;​y đầu ti&​ecirc;​n tu&​acirc;​n thủ c&​aacute;​c y&​ecirc;​u cầu của bộ luật bảo vệ an to&​agrave;​n th&​ocirc;​ng tin chung (GDPR).</​p>​ 
 +<​p><​strong>​AI dựa tr&​ecirc;​n m&​acirc;​y</​strong></​p>​ 
 +<​p><​a href="​http://​knstech.net"><​strong>​C&​ocirc;​ng nghệ AI</​strong></​a>&​nbsp;​kh&​ocirc;​ng phải l&​agrave;​ mới, nhưng đang b&​ugrave;​ng nổ nhờ&​nbsp;​ba yếu tố cốt l&​otilde;​i&​nbsp;​l&​agrave;&​nbsp;​điện to&​aacute;​n đ&​aacute;​m m&​acirc;​y(cloud),​ dữ liệu lớn&​nbsp;​(big data)&​nbsp;​v&​agrave;​ c&​aacute;​c thuật to&​aacute;​n m&​aacute;​y học&​nbsp;​(machine learning)&​nbsp;​đ&​atilde;​ ch&​iacute;​n muồi.&​nbsp;​Đ&​aacute;​m m&​acirc;​y giữ vai tr&​ograve;​ quan trọng trong sự ph&​aacute;​t triển của AI, như chia sẻ của &​ocirc;​ng&​nbsp;​Phạm Thế Trường:&​nbsp;&​ldquo;​Kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ đ&​aacute;​m m&​acirc;​y c&​aacute;​c doanh nghiệp sẽ kh&​oacute;​ thực hiện lưu trữ dữ liệu với quy m&​ocirc;​ lớn. Kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ dữ liệu lớn, những c&​ocirc;​ng nghệ như AI/ Cognitive/ Robotics sẽ kh&​ocirc;​ng thể thực hiện được&​rdquo;​.</​p>​ 
 +<​p>​Nhiều doanh nghiệp tr&​ecirc;​n thế giới đang t&​iacute;​ch cực&​nbsp;​đầu tư v&​agrave;​o AI&​nbsp;​gắn liền với c&​ocirc;​ng cuộc chuyển đổi số. Theo nghi&​ecirc;​n cứu chuyển đổi số khu vực ch&​acirc;​u &​Aacute;​ - Th&​aacute;​i B&​igrave;​nh Dương 2018 do Microsoft phối hợp với IDC thực hiện, c&​aacute;​c doanh nghiệp ti&​ecirc;​n phong trong cuộc đua chuyển đổi số nhận định rằng, điện to&​aacute;​n đ&​aacute;​m m&​acirc;​y ch&​iacute;​nh l&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ nền tảng m&​agrave;​ c&​aacute;​c doanh nghiệp cần đầu tư, nhằm tạo dựng những lợi thế cạnh tranh với đối thủ của m&​igrave;​nh. Điện to&​aacute;​n đ&​aacute;​m m&​acirc;​y ch&​iacute;​nh l&​agrave;​ nền tảng để ph&​aacute;​t triển những c&​ocirc;​ng nghệ vượt trội như AI.</​p>​ 
 +<​p>​Tại sự kiện&​nbsp;​Azure Summit 2018, c&​aacute;​c chuy&​ecirc;​n gia c&​ocirc;​ng nghệ cũng như CIO của c&​aacute;​c doanh nghiệp tại Việt Nam đ&​atilde;​ c&​oacute;​ dịp&​nbsp;​trải nghiệm&​nbsp;​th&​uacute;​ vị với&​nbsp;​ứng dụng&​nbsp;​tr&​iacute;​ tuệ nh&​acirc;​n tạo&​nbsp;​của Microsoft tr&​ecirc;​n nền tảng&​nbsp;​đ&​aacute;​m m&​acirc;​y&​nbsp;​Azure. &​Ocirc;​ng Phạm Anh Vũ &ndash; chuy&​ecirc;​n gia c&​ocirc;​ng nghệ của Microsoft &ndash; đ&​atilde;​ tr&​igrave;​nh diễn c&​ocirc;​ng nghệ AI bằng một chiếc camera nối với m&​aacute;​y t&​iacute;​nh. Một khi camera qu&​eacute;​t khu&​ocirc;​n mặt kh&​aacute;​ch tham quan l&​agrave;​ đưa ra ngay th&​ocirc;​ng tin độ tuổi, giới t&​iacute;​nh của người thử nghiệm.</​p>​ 
 +<p style="​font-weight:​ 400;">​Thực tế thử nghiệm cho thấy kết quả về độ tuổi chưa thật ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c. Nhưng &​ocirc;​ng Vũ cho biết ứng dụng c&​oacute;​ khả năng tự học với c&​aacute;​c thuật to&​aacute;​n machine learning để điều chỉnh nhận dạng con người theo từng khu vực tr&​ecirc;​n thế giới, khi đ&​oacute;​ sẽ c&​oacute;​ kết quả ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c cao hơn.</​p>​ 
 +<​p>&​Ocirc;​ng Vũ chia sẻ, Microsoft đ&​atilde;​ triển khai giải ph&​aacute;​p cho một số kh&​aacute;​ch h&​agrave;​ng tại một số s&​acirc;​n bay gi&​uacute;​p ph&​acirc;​n biệt c&​aacute;​c đối tượng trong đ&​aacute;​m đ&​ocirc;​ng th&​ocirc;​ng qua nhận diện khu&​ocirc;​n mặt. Ứng dụng thậm ch&​iacute;​ c&​oacute;​ thể được d&​ugrave;​ng để l&​agrave;​m thủ tục check in cho kh&​aacute;​ch với thời gian chỉ mất v&​agrave;​i gi&​acirc;​y.</​p>​ 
 +<​p>​Một ứng dụng miễn ph&​iacute;​ mang t&​ecirc;​n Seeing AI được Microsoft giới thiệu l&​agrave;​ gi&​uacute;​p người khiếm thị c&​oacute;​ thể &​ldquo;​nh&​igrave;​n thấy&​rdquo;​ những g&​igrave;​ diễn ra xung quanh m&​igrave;​nh. Ứng dụng n&​agrave;​y sử dụng c&​ocirc;​ng nghệ AI để ph&​acirc;​n t&​iacute;​ch,​ nhận dạng cảm x&​uacute;​c,​ m&​atilde;​ vạch đến chữ viết tay, sau đ&​oacute;​ đọc kết quả cho người khiếm thị.</​p>​ 
 +<​p>​Seeing AI mới chỉ được cung cấp tr&​ecirc;​n App Store cho c&​aacute;​c thiết bị iOS, v&​agrave;​ hiện đ&​atilde;​ c&​oacute;​ mặt tại 56 nước, chưa c&​oacute;​ ở Việt Nam.</​p>​ 
 +<​table>​ 
 +<​tbody>​ 
 +<​tr>​ 
 +<​td>&​nbsp;</​td>​ 
 +</​tr>​ 
 +</​tbody>​ 
 +</​table>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
16704-taborinsky-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2019/01/21 04:03 by thaoit